Valgprogram

Valgprogram for perioden 2023 – 2027Stange kommune skal utvikles til å bli en fremoverlent kommune som legger til rette for størst utvikling i de områdene Nærmiljølista ønsker mest fokus på.Nærmiljølista er fortsatt ei ung liste og et ungt «parti og skal fortsatt å være et friskt tverrpolitisk alternativ som i stor grad fronter og er tydelig uredde i det vi er opptatt av og brenner for.


Ren politisk ideologi mener vi er gammeldags som styringsverktøy og ikke svar på komplekse problemer alene. Men heller faglige og saklige argumenter og løsninger som vi finner i samarbeid med alle partier. Om så på venstre eller høyresiden av politikken. Vi kan samarbeide og styre med alle, og har som sådan ingen definerte politiske motstander tuftet på tradisjon eller ideologi.

Innbyggere

Det er en målsetting å ha en jevn og forutsigbar utvikling av antall innbyggere i kommunen. Stange kommune skal legge spesielt til rette for at denne økningen i størst mulig grad skal komme i fire definerte bygdesentrum: Tangen, Romedal, Stangebyen og Ottestad.

Befolkningsvekst og kommunal infrastruktur

Ved en satsing på de fire sentrene skal kommunens infrastruktur konsentreres om disse. Dette gjelder spesielt gjennom en endret skole- og barnehagestruktur. En mer effektiv og god skole skal sørge for at sentrene og grendene rundt vil ha godt av dette grepet.

Oppvekstsektoren med skole og barnehage

Stange kommune skal være en foregangskommune med tanke på barnehage og skolesatsing. Vi må prioritere oppvekstsektoren og gi våre barn og unge de beste forutsetninger for å bli best mulig forberedt på en krevende fremtid. Samtidig er dagens foreldre veldig beviste på kvaliteten i barnehage og skoletilbud.


For å beholde dagens unge, men også for å tiltrekke oss fremtidige barnefamilier, må kommunen i konkurranse med andre kommuner i regionen levere de beste tjenestene innen denne sektoren. En god Stangeskole er viktig for utvikling av kommunen inn i framtiden.


Nærmiljølista vil slå sammen skoler for å sikre en god og forsterket skole, et godt læringsmiljø og gode forutsetninger for å beholde og rekruttere lærerressursene. En god, større og styrket skole vil alene gi kommunen økt tilflytting ved at skolene er mer attraktive. Det vil også grendene rundt tjene på.Vårt fokusområde i oppvekstsektoren


 • Vi ønsker at Tangen, Romedal, Stangebyen og Ottestad skal være skolesentre i kommunen
 • Byggingen av ny Romedal skole må forseres i investeringsplanen og ta høyde for økt elevantall gjennom sammenslåing av skoler
 • Tilbudet på skoler skal være likt, uavhengig av størrelse og lokalisering
 • Styrke bemanningen i skolen for å sikre god oppfølging av hvert enkelt barn
 • Få andre yrkesgrupper inn i skolen, slik at pedagogen kan være pedagog
 • Erfaringsutveksling mellom skoler og nabokommuner, for å oppnå en best mulig skole
 • Fleksible og moderne skolebygg med spesialrom
 • Uteområder som stimulerer aktivitet i barnehager, SFO og skoler
 • Det skal opprettholdes et tilbud der leksehjelp er inkludert i 5.-7. trinn
 • SFO skal være en arena for kreativ skaping
 • God barnehagedekning for alle, med minst to inntak i året
 • Skolen skal være en trygg og god arena for utvikling og vekst

Ungdommen

Fremtiden ligger hos dagens unge. Gjennom bevisst satsing på møteplasser - også utenfor idrett og kulturliv – skal vi bidra til at kommunen legger til rette for at ungdommen har gode treffplasser. Nærmiljølista ønsker også at møteplasser kan legges til rette for eldre innbyggere, slik at unge og eldre kan møtes i fellesskap.

Barnefattigdom og utenforskap

Nærmiljølista vil bidra til å bekjempe barnefattigdom og utenforskap i Stange.


De fleste barn i Stange vokser opp i trygge familier med gode økonomiske vilkår. Samtidig er det familier som faller utenfor sosiale fellesskap på grunn av svak økonomi og dårlige levekår, noe som rammer barna og fører til utenforskap.


En slik utvikling er negativ, og kommunen må sette inn flere tiltak for å avhjelpe og hjelpe disse familiene, eksempelvis gjennom tilrettelagte aktiviteter, dekning av treningsavgifter, avgifter til kulturskole eller andre økonomiske bidrag. Nærmiljølista mener et aktivitetskort som gis til kvalifiserte familier og barn er et slikt viktig tiltak. Da kan kommunen betale utgiftene på vegne av familiene.

Helse og omsorg, og sosiale tjenester

Stange kommune skal gi helse-, omsorgs- og sosialtjenester med god kvalitet. Når man i en livsfase blir syk eller at det oppstår et behov for hjelp så skal man være trygg på at man vil få hjelpen man trenger av faglig dyktig personale.


De psykisk utviklingshemmede er ofte en litt glemt og sårbar gruppe. Med en normal befolkningsvekst får også kommunen flere i denne gruppen. Nærmiljølista vil sette søkelys på de psykisk utviklingshemmede og deres rettigheter. I særlig grad søkelys på boligsituasjonen for denne gruppen.


Det vil være et stadig økende behov for hjemmebaserte tjenester og velfungerende omsorgssentre i fremtiden. En forutsetning for å ivareta dette behovet er god planlegging, en bevisst satsing på sentrene Romedal, Tangen, Ottestad, Stangebyen i tillegg til Vallset.


I sentrene ønsker Nærmiljølista å søke løsninger for etableringer av eldreboliger og nybygging for en samlet satsing på eldreomsorg. Dette vil være mer kostnadseffektivt for en presset kommune-økonomi. Samtidig vil det gi mulighet til en eldreomsorg som er mer samlende, fokusert og effektiv. Økningen

i antallet eldre de neste 20 årene vil utfordre kommuneøkonomien sterkt. Likefullt skal det være godt å bli gammel i Stange.

Fastlegeordningen

Stange kommune bør jobbe strategisk forebyggende på alle nivåer ved å satse på en velfungerende desentralisert fastlegeordning, psykisk helse og gratis relevante vaksiner for unge. Tilgang på lokale legetjenester må prioriteres.

Helse- og beredskapssenter

Nærmiljølista vil jobbe for at etableringen av et helse og beredsskapssenter i Ottestad blir en realitet. Slik den opprinnelig plan har vært for de fire kommunene på Hedemarken. Nærmiljølista mener plassering av et slikt senter skal og må skje i Ottestad og ikke i en annen kommune på grunn av lokaliseringskamp på bekostning av Stange kommune. Stange kommunes andel i et slikt senter skal ikke økes ut over dagens prognose.

Idrett. kultur og frivilligheten

Idretten, kulturen og frivilligheten er samlende, sosialt utviklende og helt sentralt i et hvert lokalsamfunn. Frivilligheten har i alle år bidratt til å være en driver for et mangfold av lokale tilbud og tiltak og det må videreføres og støttes aktivt av kommunen.


Stange kommune må og skal tilrettelegge for gode rammevilkår gjennom økonomisk støtte, utlån av lokaler, rimelig leie eller tilrettelegging av nye anlegg eller infrastruktur der det er behov for dette. Det er folkehelse i all aktivitet, enten det er diskusjonsgrupper, håndarbeidsgrupper, korps, musikk, teater eller grupper innen idrett.


Samlingsplasser som Østgård, Kjonerudtunet, Herredsvang og Elstad må derfor tas vare på og gis gode rammevilkår. Tiltak som Ilsengstiene, Ottestadstien og tilgangen til Mjøsa må tas vare på og utvikles aktivt.


Utvikling og videreutvikling av idrettsanlegg skal være viktig for kommunen. Det gjelder eksempelvis planene om fotballhall ved Stangehallen, idrettsplass

i Romedal, en bane nr. 2 for fotball på Hias og oppgradering av eksisterende svømmebasseng ved Stange barneskole. Kommunen skal aktivt bidra til å holde leieprisene lave.


Selve nøkkelen til gode lokalsamfunn er frivilligheten. Nærmiljølista vil søke å støtte opp om frivilligheten på en bredere måte enn i dag, ved å søke

å gjennomføre økt kommunal støtte til arrangementer av frivillig karakter. Vi ønsker at kommunen støtter opp om og bidrar til økt frivillighet og organisasjons-arbeid. Dette kan gjøres gjennom utvikling av nærmiljøene mer på innbyggernes premisser.


Frivilligheten og dugnadsarbeidet er limet i lokalmiljøene og det vi kan kalle «den norske modellen».

Landbruk og matjord

Stange er et av landets beste jordbruksdistrikter, med et aktivt og godt landbruk med svært god matjord. Matsikkerhet og selvforsyningsgrad er viktig for samfunnssikkerheten og beredskapsevnen. Det er viktig at Stange beholder sine grønne lunger og sitt særpreg, med åpne jorder og et kulturlandskap preget av nærheten til landbruket.


Nærmiljølista vil ikke stå og se på en utvikling hvor matjord og kulturlandskap ensidig bygges ut til boligformål. Vi ønsker å bevare naturen og landbruket som en viktig næring i Stange. Landbruket er sagt å være en bærende næring i det grønne skiftet og Norge har som mål å bli ett lavutslippsland innen 2050.


Vi ønsker at matjord og kulturlandskap skal ha et særskilt vern mot boligutbygging. Men samtidig vil vi se på muligheter for klimavennlige utbygginger i nærhet til sentra og etablerte boligområder der hvor små inneklemte områder og jorder er uhensiktsmessige å drive.

Samfunnssikkerhet og totalforsvaret

De siste årene med ekstremvær, pandemi og nå krig i Europa har vist oss at vi er sårbare som nasjon og kommune. Vi har samtidig gjort oss helt avhengig av strøm, tele- og internettbaserte løsninger, noe som nettopp er veldige sårbare i det moderne komplekse utfordringsbildet.


Kommunen må derfor ha robuste planer og tjenester som kan sikre befolkningen i denne typen kriser og i verste fall krig. Vi kan aldri bli godt nok forberedt, og våre risiko og sårbarhetsanalyser må derfor være realistiske og ta inn over seg nødvendige tiltak for å redusere effektene av mulige hendelser. Det er et offentlig ansvar å kunne beskytte sin egen befolkning på en god måte.


Kommunen må derfor arbeide tett sammen med statsforvalteren og øvrige aktører innen totalforsvaret med nødvendige planer og tiltak.

Næringsutvikling

Stange kommune skal være pro-aktiv til næringsutvikling og etablering av næring over hele kommunen. Kommunens pro-aktive rolle skal knytte til seg nyetableringer og arbeidsplasser. Stange kommune skal tilby gratis tomter til næring - der det er mulig og nødvendig. Å skape synergier og knoppskyting rundt områder som Innlandporten, Sørli etc. må ha stort søkelys.

Klima og miljø

Vi må stille krav til utbyggere om å vektlegge miljøvennlige løsninger med minst mulig klimaavtrykk og legge til rette for tiltak som bidrar til gjenbruk, micromobilitet og sirkulærøkonomi. Bærekraftig utvikling må ha fokus i alle kommunale eller private tiltak. Stange kommune må redusere klimautslipp fra egen virksomhet og stimulere til bærekraftig omstilling ellers samfunnet. Kommunens gjeldende klima og energiplan må derfor etterleves og videreutvikles i neste periode. Vi har bare en klode og den må vi ta vare på for å sikre fremtidige generasjoner.

Kollektivtilbud

Mange mennesker er avhengig av eller ønsker å benytte kollektivtilbud. Et bredt og godt kollektivtilbud i hele kommunen vil styrke bygdene gjennom at flere ønsker å bosette seg der.


Nærmiljølista vil jobbe for et godt kollektivtilbud i kommunen med gode buss- og togforbindelser. Et godt kollektivtilbud fra bygdene rundt Stangebyen vil også styrke Stangebyen som kommunesenter.


Vi skal jobbe for å øke kollektivtilbudet i hele kommunen med flere avganger slik at flere ønsker og kan benytte kollektivtilbud til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Slik bidrar vi også til et bedre miljø.

Gang- og sykkelstier og trafikksikkerhetstiltak

Våre myke trafikanter skal ferdes trygt. Det må satses på gang- og sykkelveger fra boligområder til skolene, idrettsanlegg og andre fritidssysler. Disse skal være godt strødd og brøyting vinterstid skal ha høy prioritet ut fra å gi høy mobilitet.


Der barn, unge og andre myke trafikanter ferdes må det legges til rette for at de trygt kan krysse veger ved bruk av fartshumper, innsnevringer, opplyste gangfelt og redusert fartsgrense i disse områdene. Der hvor det er mye trafikk bør lysregulering ved gangfeltene vurderes.


For å få flere til å sykle og gå til og fra jobb må det jobbes for at fylket og kommunen bygger gang- og sykkelveger også fra bygdene inn til tettstedene og byene. Eksempler på disse strekningene er Fylkesvei 24, Basterudvegen, Kjonerudvegen, Gubberud-strekningen Atlungstad-Hias, Vestbygdvegen og Korsgård til Uthuskrysset.


Nærmiljølista ønsker at alle skal føles seg trygge i trafikken og ferdes trygt.

Samferdsel, infrastruktur, bredbånd og utbygging

For å skape konkurranseevne, pendlermuligheter, tjenesteproduksjon, bosetting og gode oppvekstvilkår er en god infrastruktur vesentlig både lokalt og regionalt. Stange kommune må legge til rette for moderne og effektiv infrastruktur.


Legges det til rette for en effektiv og moderne infrastruktur med veger, jernbane, vann, kloakk og bredbånd vil dette bidra til å tiltrekke seg ny næring, som igjen vil gi en modernisering av arbeidsmarkedet i kommunen. God infrastruktur både for private boliger og næring vil gi grunnlag for økt vekst i innbyggerantall og næring i kommunen.


Tilfredsstillende kvalitet på bredbånd er en nødvendighet i hverdagen i dagens samfunn. Dette er i dag basistjenester for både trygghet, trivsel og næring. Utbygging av bredbåndsnettet er vesentlig for samfunnsutviklingen. Et godt bredbåndsnett er viktig for at folk vil bosette seg, næring vil etablere seg og ikke minst er det viktig for oppvekst- og helsesektoren.


Dagens samfunn er avhengig av et godt bredbåndstilbud. Nærmiljølista skal jobbe for at alle i kommunen får tilbud om bredband, enten kablet eller via trådløst.


Behovet for god kapasitet på vann og kloakk er helt sentralt for kommunen. Et godt tilbud her vil gi gode muligheter for næringsutbygging og boliger

i kommunen. Nærmiljølista vet at det flere steder i kommunen er dårlig vanntrykk, samt at det flere steder ikke er kommunalt nett med vann og kloakk.

Det må komme frem løsninger som gjør det attraktivt for utbyggere å bygge ut områder selv hvor det i dag ikke er offentlig vann og kloakk.

Konsekvensene av Intercity-utbyggingen

Nærmiljølista vil ha ekstra oppmerksomhet på InterCityutbyggingen som vil dele Stange i to. Vi må ivareta sikkerhet for nærmiljøet og innbyggere, spesielt skolebarn og myke trafikanter i utbyggingsperioden. Anleggsfasen blir særdeles utfordrende, og mye av anleggstrafikken må legges på midlertidig anleggsvei.


Vi vil arbeide for støyreduserende tiltak som sikrer flere enn de boligene som ligger nærmest jernbanetraseen. Utbyggingen av E6 har lært oss at støy er et stort problem som ikke i tilstrekkelig grad tas hensyn til av de store utbyggerne.

To-kilometersgrensen

Når forholdene ligger til rette for boligutbygging, bør det kunne ses bort ifra den generelle to kilometersgrensen. Utbygging utenfor denne grensen skal likevel ikke gi økte kommunale utgifter. Skal det bygges ut utenfor to-kilometersgrensen må utbygger dekke kostnaden for offentlig vann og avløp fra utbygnings-stedet frem til påkoblingspunkt. Bygging utenfor grensen med egen brønn og kloakkanlegg skal følge de reglene kommunen har i dag.

Adgang til Mjøsa

Nærmiljølista vil arbeidet aktiv for at kommunens innbyggere har tilgang til Mjøsa for rekreasjon, friluftsliv og folkehelse. Vi vil påvirke i retning av at det blir sammenhengende stier fra Ottestad til Tangen og videre til sørenden av Mjøsa. Å utvikle området Atlungstad og HIAS i et privat og offentlig samarbeid med tanke en mulig båthavn, servering, bademuligheter etc er spennende tanker.

Møte- og lekeplasser

Møte- og lekeplasser er viktige sosiale arenaer der barncog unge møtes utenfor skoletid. Dette bygger relasjoner barn og unge imellom. Nærmiljølista ser på dette som viktige arenaer. Vi bygger relasjoner til hverandre og omgivelsene når vi møtes og dette er viktig i denne digitale tidsalderen vi nå er inni. Med gode, trygge og fine møte- og lekeplasser vil dette trekke flere barn og unge ut til disse.


Nærmiljølista har bidratt til å få satt av midler til bygging av en stor lekeplass i Stangebyen og sentralt i Ottestad. Dette er viktige beslutninger som gagner barn og unge. Vi støtter også opp om at barn og unge har fritidstilbud gjennom fritidsklubber rundt om i kommunen.


Nærmiljølista støtter opp om «Ung arena» som Stange kommunes har startet opp. Møteplasser bør også tilrettelegges for at også eldre kan trives, gjerne

i kombinasjon med barn og unge. Samlingsplasser som Østgård, Kjonerudtunet, Herredsvang osv. må derfor tas vare på og gis gode rammevilkår.

Eiendomsskatt

Kostnadsnivået for husholdningene har økt betydelige de siste årene, og en økning i eiendomsskatten vil være særs problematisk og utfordrende for innbyggerne. Derfor ønsker Nærmiljølista primært at eiendomsskatten holdes på dagens nivå.

Omstillingstakt

I omstilling må involveringsprosessene i kommunen stå sterkt. Kommunen må og skal være i kontinuerlig omstilling. I slik prosesser må de ansatte og deres tillitsvalgte høres og lyttes til gjennom konstruktiv dialog med både kommunens ledelse og politikere.

Heltidskultur

Nærmiljølista vil bekjempe ufrivillig deltid. Deltidsstillinger skal fylles opp til å bli heltidsstillinger og fremtidige stillinger skal som utgangspunkt være faste og heltid. Heltidskultur er viktig for den ansatte, kommunen og ikke minst mottakeren av tjenesten. Her er færre bedre enn flere.

Sanderud sykehus

Sanderud sykehus med ca. 500 arbeidsplasser er den største ikke-kommunale arbeidsplassen i Stange. Nærmiljølista vil jobbe for å beholde sykehuset med sin beliggenhet til det beste for pasienter, ansatte og pårørende. På Sanderud er det ro og fred og flotte omgivelser. Det er turstier og flott kulturlandskap som bidrar til å ta ned tempoet og innbyr til trygghet og pleie. Vi mener at Sanderud – uansett sykehusmodell – må bevares med sine kompetansemiljøer og beliggenhet.

Stangebyen

Stangebyen er administrasjonssenter for Stange kommune. For å videreutvikle sentrum må det satses for å gjøre det attraktivt for tilflytting og næringsutvikling. Nærmiljølista ønsker en videreutvikling av Stangebyen der alle områder rundt jernbanestasjonen vurderes for bolig- og næringsutvikling, inkludert området til den gamle ungdomsskolen.


Vi tror bolig og næringsutviklingen vil ha muligheter hvis kommunen selger unødvendige kommunale eiendommer i sentrum. Også eldreomsorg kan bygges mer sentrumsnært i kombinasjon med næring og private utbyggere. Det er viktig at kommunen legger til rette for rimelige boliger for førstegangsetablerere. Vi trenger unge og barnefamilier som flytter til Stangebyen.Våre fokusområder i Stangebyen


 • Langsiktige løsninger sammen med Felleskjøpet for å redusere støy og støv
 • Sikre fotgjengeroverganger med lys i sentrum og sikker skoleveg
 • Sørge for at lekeplassen i sentrum blir realisert
 • Skolegrenser bør justeres, barn som naturlig sogner til en skole bør få plass ved sin lokale skole
 • Utbygging av Stange barneskole må realiserers
 • Utvikling av boliger, næring og sentrumsnær eldreomsorg
 • Redusere nærmiljøkonsekvensene av InterCity-utbyggingen
 • Støtte opp om planene for fotballhall

Romedal

Vi mener at Romedal har potensial til å bli et kraftsenter øst for E6. Nærmiljølista ønkser å bidra til økt vekst i Romedal. Ved sammenslåing av skoler frigjøres investeringsmidler til å bygge en helt ny Romedal skole. Nærmilljølista vil frigjøre investeringsmidler og driftsmidler fra småskolene Breidablikk og Åsbygda til dette formålet.


Skolen må bygges med tilhørende idrettsplass og om fremtidig kapasitetshensyn tilsier skal det vurderes å bygge er nytt 25-meters basseng. Gjennom ny skole skal det skapes sosiale møteplasser som kan brukes på både dagtid og kveldstid. Etterbruk av Solvin til bolig og næringsformål er viktig å få til. I tilknytning til ny skole må det satses på trygge skoleveier og god kollektivtransport.Våre fokusområder for Romedal


 • Ny og bedre skole inkludert idrettsfasiliteter
 • Det skal vurderes å bygge nytt 25 meters svømmebaseng
 • Legge til rette for eksisterende og ny næring
 • Utvikle møteplasser på skole og i sentrum
 • Videre utbygging i Brynsåsen og planavklare flere områder ved neste planrullering
 • Sikre barnehagedekning ved økt tilflytting
 • Jobbe for sykkelvei fra Korsgård til Uthuskrysset
 • Sikre lys på gang- og sykkelvei fra Romedal sentrum til Uthuskrysset

Tangen

Nærmiljølista ser på Tangen som en kommende perle i Stange. Tangen er et naturlig område for stor vekst. Stedet ligger «midt i smørøyet», der togturen er kort både til Hamar og sørover til Gardermoen og Oslo sentrum. Med gode fritidsmuligheter i nærheten og med Tangenvika i gangavstand ønsker Nærmiljølista at kommunen bidrar til en styrt utvikling av et godt boog sentrumsområde. Både utbygging av Viksjordet og Mølla som naturlig sosialt møtested skal Nærmiljølista støtte opp om.Våre fokusområder for Tangen


 • Tangen skal være kraftsenter sør i Stange kommune
 • Tangen skole må bli skole for hele Stange sør
 • Satse på bolig- og næringsutvikling rundt togstasjonen
 • Presse på for videre utvikling av Innlandsporten
 • Fortsette å jobbe for et levedyktig legesenter i takt med befolkningsutviklingen
 • Bidra til utvikling av strandsonen
 • Planavklare nye områder for boligutbygging
 • Reduserer nærmiljøkonsekvensene av InterCity-utbyggingen

Ottestad

De neste 15-20 årene vil nærmere 50 prosent av Stange kommunes innbygger bo i Ottestad. Det gir utfordringer og voksesmerter. Nærheten til Hamar er en årsak, en annen er at mange ønsker å bo nært kollektivtilbud og i sykkelavstand til arbeid, handel, restauranter og kulturtilbud i byen.


Utviklingen i Ottestad har løpt løpsk de siste årene, der høyhus og blokker utfordrer eksisterende bebyggelse og nærmiljø. Nærmiljølista ønsker å ta enda mer kontroll over utviklingen slik at tettstedets innbygger er mer i førersetet enn utbyggere. Det er mulig å fortsatt utvikle Ottestad, men mer på innbyggernes premisser. All fortetting skaper også store trafikale utfordringer og påvirkning.


En utvikling av Åkershagan vil ta unna for mye av befolkningsveksten, men all utbygging vil utfordre kritisk infrastruktur som skolevei, barnehagedekning, idrettslag, skoler og ikke minst særegenheten til Ottestad. En kontrollert utbygging på innbyggernes premisser er påkrevd for å ivareta stedets eksisterende særpreg med åpne jorder, kulturlandskap, utsikt og småhusbebyggelseVåre fokusområder i Ottestad


 • En mer kontrollert og dempet utbygging for et trygt og godt nærmiljø
 • Byggehøyder må tilpasses eksisterende bebyggelse og ta hensyn til omgivelsene
 • Flere helse- og omsorgsplasser slik at flere kan bli gamle i sitt eget nærmiljø
 • Utvikle sosiale og kulturelle møteplasser på tvers av generasjonene
 • Legge til rett for frivillige organisasjoner med base på Kjonerudtunet
 • Jobbe for gode rammevilkår for idretten i Ottestad, og en utvidelse av baneanlegget på HIAS med minst mulig miljøavtrykk
 • Arbeide for å beholde kommunens største arbeidsplass, Sanderud sykehus
 • Ottestad trenger en god, stor og spennende lekeplass sentralt plassert i Bekkelaget
 • Bidra til uvikling av bedre strand og ny båthavn i tilknytning til Atlungstad og HIAS
 • Bidra slik at Åkersvika hageby også retter seg mot unge voksne og barnefamilier.